top of page

STANDPUNTEN 

079_2160_edited.jpg

WONEN

Betaalbaar wonen voor iedereen

De woningnood is een realiteit en maakt betaalbaar wonen niet vanzelfsprekend voor Bosschenaren. Het is een maatschappelijke uitdaging die nú om een oplossing vraagt. De gemeente moet hierin zelf de leiding nemen, door de belangen van woningzoekenden boven de commerciële belangen van projectontwikkelaars en beleggers te stellen. Hier zal de gemeente naar moeten handelen, door op korte termijn duizenden woningen te bouwen op eigen grond. Bijvoorbeeld met flexwoningen: op de Groot Meerendonk kan het, dus ook elders in de gemeente! Dit maakt het mogelijk om senioren in te grote gezinswoningen, te verleiden om in de eigen wijk kleiner te gaan wonen tegen lagere lasten. De gezinswoningen komen op deze manier vrij voor de jonge gezinnen, waardoor hun flat weer vrijkomt voor de Bossche starter. Een aantal gemeenten zijn ons al voorgegaan, maar ook wij vinden dat er een zelfbewoningsplicht in onze stad moet komen. Ook vinden we dat corporaties moeten stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen.

POLITIEKE PARTIJ

hans-van-de-rakt-r6J9_vIQupI-unsplash_edited.jpg

KLIMAAT

Groener met oog voor de (lokale) lasten

Ook Den Bosch moet groener. We zitten in een cruciale fase als het gaat om het energie & klimaat vraagstuk. Leefbaar neemt verantwoordelijkheid en begrijpt de urgentie. Klimaatrealisme is geboden, gericht op innovatieve oplossingen die passen binnen de balans van de omgeving en haalbaar en betaalbaar zijn. We zeggen “nee” tegen de windturbines in Rosmalen, maar kiezen wel expliciet voor “Zon op ’t Dak”. 's-Hertogenbosch moet van 12% naar 70% daken met zonnepanelen, een sterk stroomnet is daarvoor doorslaggevend. Leefbaar spreekt de 500 miljoen aan financiële reserves en de Essent-gelden aan. Ga hiermee een pact met de corporaties aan, zodat zij het vrijgekomen geld (met het wegvallen van de verhuurdersheffing) kunnen investeren in het toekomstig bestendig en duurzaam maken van woningen. Een proactieve en toegankelijke lokale overheid is nodig om de inwoners te laten profiteren en energiearmoede te voorkomen.

huidshoudboekje.jpg

FINANCIEN

Lage lokale lasten, dat houden we zo!

Leefbaar is kritisch op de uitgave en besteding van belastinggeld, geld van de inwoners van onze gemeente. De lokale lasten zijn de afgelopen jaren nauwelijks gestegen, in vergelijking met andere steden, en daar mogen we trots op zijn. Leefbaar wil deze lokale lasten laag houden. Leefbaar wil tevens voor de niet commerciële maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, gemeentehuizen en ouderensteunpunten de OZB verlagen. Indien er extra uitgaven nodig zijn, moet de oplossing binnen de begroting worden gezocht, zo nodig gaan we het zoeken in bezuinigingen om het huishoudboekje van de gemeente in de basis op orde te houden. De antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen liggen in de samenleving, dat helpt ook bij het beheersen van de kosten. Kortom: lage lokale lasten, dat houden we zo!

197_2160_edited.jpg

LOKALE ECONOMIE

Onze robuuste economie de ruimte geven

’s-Hertogenbosch heeft een breed, robuust economisch profiel, waar meer dan 100.000 mensen hun brood verdienen. Het maakt ons in crisis weerbaar. Leefbaar gelooft in een sterke samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs, om ook de professional van morgen klaar te stomen. Investeren in de (diensten)sector en de kennis van morgen, zoals data. Leefbaar gelooft in de cultureel historische waarde van 's-Hertogenbosch en zet in op de doorontwikkeling van toerisme, dwars door het jaar en de gemeente, als economische kans. Onderscheidend ondernemen moet hiervoor de ruimte krijgen.

remco-marien-1XWasL1F2sw-unsplash_edited.jpg

STEDELIJK 'S-HERTOGENBOSCH

Een leefbare (binnen)stad

Leefbaar staat voor een bruisende binnenstad, het hele jaar door. De binnenstad is als plek om te wonen ontzettend populair (13.000 inwoners),  maar is tegelijkertijd voor meer dan 6000 mensen de plek waar zij hun geld verdienen. Onze rijke historische binnenstad, krijgt er een trekpleister bij, nu het Noord-Brabants museum begiftigd is met een topcollectie van internationale allure. Er liggen unieke kansen om het succesvolle Jeroen Boschjaar (2016) te evenaren of te overtreffen. 's-Hertogenbosch moet zich klaarmaken om dit soort evenementen én andere toeristische kansen die hierbij komen kijken, structureel te omarmen. De binnenstad is naast een woonwijk, ook een bruisende plek om samen te komen, voor mensen van binnen én buiten 's-Hertogenbosch.

casper-menting-lF-OygfczrA-unsplash (1)_edited.jpg

VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Een bereikbare (binnen)stad

De stad 's-Hertogenbosch is van oudsher een verkeers- en vervoersknooppunt. Station 's-Hertogenbosch is het 4e station van Nederland en zal de komende jaren groeien naar 75.000 dagelijkse treinreizigers. Om dit (internationale) knooppunt te faciliteren is het zaak om te investeren in de infrastructuur rondom het station. De bereikbaarheid van 's-Hertogenbosch is de sleutel naar een sterk vestigingsklimaat en daarmee een investering in je lokale economische toekomst. Een goede en moderne infrastructuur, voor alle vervoersmiddelen, moet de (binnen)stad bereikbaar houden. Leefbaar kiest voor een autoluwe binnenstad en daarmee optimale leefbaarheid voor bezoeker, ondernemer en bewoner.

Schermafbeelding 2021-12-17 om 16.18.49.png

VEILIGHEID 

Veiligheid eerst

Je veilig voelen in je eigen stad klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Leefbaar staat voor een pragmatische en doortastende aanpak op verschillende niveaus. Aanpakken van criminaliteit en huftergedrag in de wijk, door het verbeteren van de samenwerking tussen de wijkagent, jongerenwerker en onze maatschappelijke organisaties die achter de voordeur komen. Preventief disciplineren van de jongste generatie door meer sport- en talentontwikkeling in het onderwijs te integreren. Zodat onze jonge inwoners in de cruciale jaren op het juiste pad blijven!

Zorg&welzijn_edited.jpg

ZORG EN WELZIJN

Oog voor senioren

Ook in onze gemeente is sprake van vergrijzing. Het aantal inwoners van Den Bosch op hoge leeftijd groeit gestaag. 95% van de Bosschenaren boven de 75 woont zelfstandig. Leefbaar zet in op het langer wonen in de eigen wijk. Elkaar ontmoeten in de buurt, op ontmoetingsplekken voor en door de bewoners en zeven dagen in de week open.  Leefbaar kiest voor een persoonlijke benadering met vanuit vaste teams met vertrouwde zorgprofessional in de wijk, met het mandaat om gericht zorg toe te kennen, als antwoord op de groeiende zorgbehoefte. De zorgbedrijven zullen moeten samenwerken en de zorg inrichten vanuit de zorgvraag van onze inwoners.

761_2160_edited.jpg

WIJKEN EN DORPEN

De meerderheid woont in de wijken en dorpen

Het is fraai wonen in 's-Hertogenbosch, onze wijken en dorpen. Leefbaar wil dit graag zo houden. We zien echter dat de straten, het groen en de plantsoenen achteruitgaan. Een serieuze evenredige investering in onze pleinen, wijken en dorpen, dwars door de gemeente, is keihard nodig. Meer dan 80% van de inwoners van onze gemeente woont tenslotte niet in de binnenstad, maar in de wijken en dorpen. Een goed onderhouden wijk nodigt uit tot samenkomen en draagt bij aan de saamhorigheid in de buurt. Daarnaast moeten evenementen in de hele stad de ruimte krijgen, waarbij het initiatief van de burger moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Een organisatie als 'De Bossche Zomer' moet zich richten op de héle gemeente, met culturele evenementen dwars door het jaar en dwars door 's-Hertogenbosch.

Leefbaarheidoptie2_edited.jpg

OOG VOOR ONZE TOEKOMST

Oog voor de toekomst van onze stad

De ontplooiing van de Bossche jeugd vraagt de komende jaren extra aandacht. Deze opgave ligt om te beginnen thuis en bij de directe omgeving van de Bossche jongeren: de school, de verenigingen in de wijken, buurten en dorpen. Het volgen van een opleiding, fijn werk en een dak boven je hoofd; het moet voor ieder jong mens mogelijk zijn. Dit vraagt een intensievere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, dat geconfronteerd wordt met een tekort aan arbeidskrachten. Er is een kloof tussen de lokale overheid en de jonge inwoners van onze stad. Het is zaak om ook de toekomstige generaties van onze stad echt een stem te geven: breed en representatief, een stem voor de zwijgende meerderheid. Als lokale overheid is het zaak de initiatieven en evenementen vanuit de jonge Bosschenaar te omarmen en zo ook een stad voor de volgende generatie te zijn.

Standpunten
bottom of page